Gusti italiani image header Gusti italiani image header

Contact this restaurant

Biểu tượng biểu thị.

Allergènes
Mollusques
Động vật có vỏ
Lupin
Một loại đậu
Sulfite
Sunfit
Graines de sésame
Hạt vừng
Moutarde
Mù tạt
Céleri
Cần tây
Fruits à coques
Các loại hạt
Soja
Đậu tương
Arachides
Đậu phọng
Poisson
Oeuf
Trứng
Crustacés
Động vật có vỏ
Gluten
Gluten
Lait
Lait

Thông tin
Suggestion du chef
Suggestion du chef
Spécialité de la maison
Spécialité de la maison
Spécialité régionale
Spécialité régionale
Fait maison
Nhà làm
Vegetarien
Véggétarien
Vegan
Végan
Sans gluten
Không chứa gluten
bio
Hữu cơ
Casher
Casher
Halal
Halal
Surgelé
Tươi đông lạnh
Déconseillez aux femmes enseintes.
Không nên dùng cho phụ nữ có thai.